MOHANDES    Since 1988Canadian Society of Iranian Engineers and Architects

  • Home
  • About us
  • Revision of Constitution and Structure of Mohandes


بازبینی اساسنامه و ساختار کانون مهندس


اعضای محترم کانون مهندس

با گسترش فعالیتهای کانون مهندس در سالهای اخیر، بویژه پس از ایجاد گروههای تخصصی و زیرگروههای آنها، به نظر میرسید برای ایجاد بستری مناسبتر برای رشد بیش از پیش این فعالیتها، اساسنامه و ساختار کانون مهندس احتیاج به بازنگری فوری و اساسی دارد. بدین منظور هیات مدیره سی ام کارگروهی برای این کار ایجاد کرده و از علاقمندان میخواهد تا با مشارکت و ارائه نظرات خود، ما را در این امر مهم یاری کنند. در این راستا اولین جلسه همفکری با دعوت از گروهی از اعضای کانون صورت گرفت و  در ادامه این مسیر از اعضای دیگری هم برای همفکری و همرسانی تجربیات دعوت خواهد شد. لطفا پس از مطالعه خلاصه جلسه اول که در ادامه می آید در صورت علاقمندی نظرات خود را در رابطه با Vision و Mission کانون با ما از طریق ایمیل کانون
kanoon@mohandes.com در میان بگذارید.

با سپاس - کارگروه بازبینی اساسنامه و ساختار کانون


جلسه اول: ‍‍۱۹ اکتبر ۲۰۱۷


افراد حاضر درجلسه:

آقایان مهاجر، میثاقی، ضیائی، کامیاب، صالحی، امینی، خدابنده، مشیری، بیدهندی، هرندی، دولت آبادی و بلندی
خانمها کسکین و پازوکی

تعریف Vision:

همکاری تیم در جهت یک هدف مشخص با استفاده از وجه مشترک اهداف اعضاء، به عبارت دیگر ویژن یک قطب نماست برای سازمان که تعیین کننده رفتار افراد سازمان هم هست که میبایست منبع و منشاء فرهنگ سازمان باشد و شناسه ای برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن سازمان است.

مشخصه های یک سازمان :

-         هدف
-         سیاست گذاری درست
-         ریسک پذیری بالا

راه های تداوم یک سازمان:

-         داشتن ارزش های مشخص و مشترک
-         تغییر پذیر بودن
-         داشتن مکانیزمی برای حفظ ارزش ها
-         داشتن هدف مفهوم
-         استفاده از تجربیات دیگران
-         استفاده از موقعیت های پیش آمده در زمان درست

موارد مهم در درست بودن یک Vision:

-         صداقت اعضاء
-         علاقه همه افراد در تمام سنین برای مشارکت
-         داشتن هدف
-         برنامه ریزی شفاف برای آینده
-         امکان ایجاد تصویری شفاف از سازمان برای خواننده

 نکات و اهداف مهم در بازبینی اساس نامه مهندس:

-         مهمترین هدف مهندس میبایست کمک به موفقیت افراد و اعضاء مهندس زیر چتر مهندس باشد.
-         ایجاد مکانیزمی برای جلوگیری از صدمه به ارگان مهندس
-         بازبینی اساس نامه طبق نیازهای امروزه اعضاء
-         در نظر گرفتن هدف های داخلی و خارجی برای اهداف مهندس
-         در نظر گرفتن اصلاحاتی در اساس نامه با هدف بهتر کردن زندگی مهندسین ایرانی کانادایی
-         پیش بینی شغل ها و مهارت هایی که در 20 سال آینده مهم خواهند بود و در راستای رشد جامعه مهندسین هستند.
-         در نظر گرفتن نیاز به ساپورت برای کانون مهندس از خارج از اعضاء کانون
-         نیاز تبدیل کانون مهندس از فرم Non Profit  به Charity  برای گرفتن کمک های دولتی
-         جدا کردن تیم اجرایی از هیت مدیره مهندس
-         اتصال اعضاء از طریق تکنولوژی و صنعت به یکدیگر
-         تلاش برای جلوگیری از به خطر انداختن تجربه 30 ساله کانون
-         ایجاد اتفاق نظر بین اعضاء کانون
-         تلاش برای خرید یا اجاره مکانی برای دفتر مهندس

تصمیم اولیه جلسه:

ایجاد کمیته ای متشکل از ۶ نفر برای بازبینی اساس نامه متشکل از آقایان ضیائی، صالحی، خدابنده، امینی، دولت آبادی و بلندی

تهیه صورتجلسه: 
سپیده رضی


Sponsors


CONTACT US
Tel: (905) 771-7147

Email: Kanoon@mohandes.com

P.O.Box #217, 6021 Yonge St., 

North York, ON, Canada   M2N3W2

MOHANDES®    Since 1988

MEMBERSHIP
BECOME A MEMBER
Powered by Wild Apricot Membership Software